Agenda d'activitats fotogràfiques: tallers, trobades, cursos… a Terrassa i altres indrets.

Concurs fotogràfic de JAZZ AL CARRER

Bases del I Concurs de fotografia de JAZZ AL CARRER 2017

36è Festival de Jazz Terrassa

El Concurs de fotografia de JAZZ AL CARRER emmarcat en el 36è Festival de Jazz de Terrassa estarà coordinat pel Grup fotogràfic de l’entitat.

Amb aquest concurs pretenem que el seguiment que es fa a la ciutat del Festival de Jazz, concretament dels actes corresponents al JAZZ AL CARRER i posar-lo a l’abast de tothom mitjançant una disciplina artística que li escau perfectament, la fotografia.

Enguany, el període hàbil per participar en el concurs es des del 15 de març al 2 d’abril del 2017 i es regirà per les següents…

Bases

1.- Participants

Tothom que ho desitgi prèvia inscripció i abonament dels drets de participació

2.- Inscripció

A Secretaria d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa carrer de Sant Pere 46, 1r en els horaris de la entitat.

Matins de dimarts a dijous de 9:00 a 13:00 hores.

Tardes de dilluns a divendres de 17:00 a 20:00 hores.

Dilluns al matí i dissabtes tancat.

3.- Drets d’inscripció

10€ que s’abonaran a Secretaria en el moment de fer la inscripció.

5.- Tema

Seguiment dels actes del JAZZ AL CARRER2017 en les diferents sessions de la Plaça Vella, Plaça Catalunya i el Picnic Jazz al Parc de Vallparadís

6.- Modalitat

Color, o monocrom. Nos’admetran modificacions digitals que alterin la realitat.

7.- Lliurament

Únicament s’admetran obres en format JPEG, el costat màxim de la part horitzontal no podrà passar de 1920 pixels i un mínim de 1080 pixels i de la part vertical no podrà passar de 1080 pixels i un mínim de 768 pixels; a una resolució de 72 dpi i un pes màxim de 1500 Kb.

Presencialment o per correu postal:
Els participants presentaran en un sobre les fotos gravades en CD o DVD indicant “CONCURS JAZZ AL CARRER 2017” i en el qual figuri el nom de cadascuna de les fotografies que es presenten, amb l’estructura que s’indica més endavant.

Presentació per correu electrònic:
Caldrà remetre-ho a l’adreça [email protected] indicant en l’assumpte del correu “CONCURS JAZZ AL CARRER 2017” i adjuntant les fotografies que es presenten a concurs.

Important: És imprescindible que en els arxius es faci constar el Nom i Cognoms de l’autor, pseudònim i títol de les obres presentades.

Cal adjuntar també un arxiu en format Word indicant les següents dades: Nom i Cognoms, pseudònim, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte.

Tot arxiu que no reuneixi aquestes dades quedarà exempt del concurs.

Cada participant utilitzarà el mateix pseudònim per a totes les fotografies que presenti.

Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per participant.

Les imatges no podran dur signatura ni cap tipus d’identificació.

8.– Termini de lliurament

Fins el dia 20 d’abril de 2017, inclòs

9.- Premis

  • 1r Premi:  200,00 euros
  • 2n Premi: 100,00 euros
  • 3r Premi:  2 entrades per la Temporada Estable de Jazz, teatre o música
  • Finalistes: Diploma acreditatiu.

Seran finalistes totes aquelles fotografies que hagin concursat pel 3r premi.

10.– Veredicte i Lliurament dels premis

El veredicte,que serà inapel·lable es comunicarà als participants, junt amb la data i el lloc de l’entrega de premis.

11.- Propietat de les obres

Tots els participants conservaran els drets d’autor de les seves obres, però n’hauran de cedir temporalment els drets d’ús en favor d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa per dur a terme una exposició.

Finalment, els participants cediran a Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa el dret d’ús de les obres presentades, per a la difusió del Concurs a través de la pròpia pàgina web d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa i de les xarxes socials.

12. Recollida de les fotografies

La recollida de les fotografies exposades es durà a terme a la seu d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa, al carrer Sant Pere, 46 1r de Terrassa en l’horari d’atenció al públic de la entitat. Veure l’apartat 2.- Inscripció.

Estaran a disposició dels seus autors a partir d’una data encara per determinar que es comunicarà per correu electrònic.

Els participants tindran dos mesos per recollir les obres, en cas de no fer-ho s’entendrà que hi renuncien i quedaran en propietat d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa per fer-ne ús posteriorment sense ànim de lucre.

13. Compromís d’autoria

Els participants del concurs declaren ser els autors de les fotografies presentades i tenir els drets sobre les mateixes.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

14. Aclariments

L’organització es reserva el dret de modificar en algun punt d’aquestes bases i resoldrà qualsevol dubte sobre la seva interpretació així com tots aquells aspectes no previstos.

AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS DE TERRASSA – GRUP FOTOGRAFIC
Sant Pere, 46 1r
08221 TERRASSA
Telèfon 937 859 231
INSCRIPCIONS: [email protected]
MÉS INFORMACIÓ: [email protected]

Més info

Compartir:
Share

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2018 Terrassa, espai de fotografia

Autor Anders Norén

Share